نام فارسی قطعه: اسپیکر

نام انگلیسی قطعه: SPEAKER ASSY, FRONT NO.1


شماره فنی: 8616048360

کد قطعه: 86160-48360

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020