نام انگلیسی قطعه: DISC, DISC PLAYER


شماره فنی: 8627130B12

کد قطعه: 86271-30B12

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8627130B13
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020