نام انگلیسی قطعه: AMPLIFIER ASSY, STEREO COMPONENT


شماره فنی: 8628030740

کد قطعه: 86280-30740

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8628030741
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020