نام فارسی قطعه: رادیاتور سیستم تهویه

نام انگلیسی قطعه: RADIATOR ASSY, AIR CONDITIONER


شماره فنی: 8705030641

کد قطعه: 87050-30641

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8705030640

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020