نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, RH


شماره فنی: 8790830C71E0

کد قطعه: 87908-30C71-E0

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8790830D90E2
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020