نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, LH


شماره فنی: 8790930D61C0

کد قطعه: 87909-30D61-C0

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8790930D60C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020