نام فارسی قطعه: شیشه آینه

نام انگلیسی قطعه: OUTER MIRROR, RH


شماره فنی: 8793153830

کد قطعه: 87931-53830

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020