نام فارسی قطعه: کامپیوتر شبکه مالتی پلکس بدنه

نام انگلیسی قطعه: COMPUTER, MULTIPLEX NETWORK BODY


شماره فنی: 892204D440

کد قطعه: 89220-4D440

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020