نام فارسی قطعه: کامپیوتر شبکه مالت پلکس

نام انگلیسی قطعه: COMPUTER, MULTIPLEX NETWORK DOOR


شماره فنی: 8922248181

کد قطعه: 89222-48181

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020