نام انگلیسی قطعه: COMPUTER ASSY, OUTER MIRROR CONTROL


شماره فنی: 8943048090

کد قطعه: 89430-48090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020