نام فارسی قطعه: سنسور اکسیژن

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, OXYGEN


شماره فنی: 8946548420

کد قطعه: 89465-48420

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020