نام فارسی قطعه: سنسور اکسیژن

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, OXYGEN


شماره فنی: 8946553270

کد قطعه: 89465-53270

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH