نام انگلیسی قطعه: COMPUTER ASSY, POWER STEERING


شماره فنی: 8965048310

کد قطعه: 89650-48310

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020