نام فارسی قطعه: ریسیور قفل درب

نام انگلیسی قطعه: RECEIVER, DOOR CONTROL


شماره فنی: 8974048091

کد قطعه: 89740-48091

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8974048090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020