نام فارسی قطعه: ریسیور قفل درب

نام انگلیسی قطعه: RECEIVER, DOOR CONTROL


شماره فنی: 8974048100

کد قطعه: 89740-48100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020