نام انگلیسی قطعه: RECEIVER ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR


شماره فنی: 8976048161

کد قطعه: 89760-48161

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020