نام فارسی قطعه: کامپیوتر

نام انگلیسی قطعه: COMPUTER ASSY, SMART KEY


شماره فنی: 8999048282

کد قطعه: 89990-48282

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8999048283
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020