نام فارسی قطعه: کامپیوتر

نام انگلیسی قطعه: COMPUTER ASSY, SMART KEY


شماره فنی: 8999048431

کد قطعه: 89990-48431

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8999048430

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020