نام فارسی قطعه: پیچ / خار / بست / واشر

نام انگلیسی قطعه: ** Std Part


شماره فنی: 9010506198

کد قطعه: 90105-06198

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020