نام فارسی قطعه: پیچ / خار / بست / واشر

نام انگلیسی قطعه: ** Std Part


شماره فنی: 90178A0073

کد قطعه: 90178-A0073

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020