نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)


شماره فنی: 9020154029

کد قطعه: 90201-54029

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020