نام فارسی قطعه: پیچ / خار / بست / واشر

نام انگلیسی قطعه: ** Std Part


شماره فنی: 9030109014

کد قطعه: 90301-09014

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020