نام انگلیسی قطعه: PLUG, NO.1 (FOR TRANSFER CASE)


شماره فنی: 9034118072

کد قطعه: 90341-18072

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9034118006
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020