نام فارسی قطعه: پیچ / خار / بست / واشر

نام انگلیسی قطعه: ** Std Part


شماره فنی: 9046400794

کد قطعه: 90464-00794

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020