نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)


شماره فنی: 9056435074

کد قطعه: 90564-35074

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020