نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)


شماره فنی: 9056435165

کد قطعه: 90564-35165

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020