نام فارسی قطعه: استکان تایپیت

نام انگلیسی قطعه: LIFTER, VALVE


شماره فنی: SU00300277

کد قطعه: SU003-00277

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020