نام فارسی قطعه: زه سقف

نام انگلیسی قطعه: MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER RH


شماره فنی: SU00303068

کد قطعه: SU003-03068

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00307259
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7