نام فارسی قطعه: لنت ترمز جلو

نام انگلیسی قطعه: SHOE KIT, REAR BRAKE


شماره فنی: 0449552121

کد قطعه: 04495-52121

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0449552120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEMDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE141L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-GEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020