نام انگلیسی قطعه: SPANNER


شماره فنی: 0914150050

کد قطعه: 09141-50050

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020