نام فارسی قطعه: دسته موتور وسط

نام انگلیسی قطعه: INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR NO.1


شماره فنی: 1237131070

کد قطعه: 12371-31070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020