نام انگلیسی قطعه: CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3


شماره فنی: 1305350040

کد قطعه: 13053-50040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020