نام فارسی قطعه: میل سوپاپ

نام انگلیسی قطعه: CAMSHAFT, NO.2


شماره فنی: 1350250020

کد قطعه: 13502-50020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020