نام فارسی قطعه: دنده سر میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING


شماره فنی: 135210C011

کد قطعه: 13521-0C011

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

135210C010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020