نام انگلیسی قطعه: PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE


شماره فنی: 1513317010

کد قطعه: 15133-17010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020