نام فارسی قطعه: شیلنگ

نام انگلیسی قطعه: PIPE, OIL COOLER


شماره فنی: 1576750120

کد قطعه: 15767-50120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020