نام فارسی قطعه: شلنگ واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: HOSE, WATER BY-PASS, NO.2


شماره فنی: 1626450070

کد قطعه: 16264-50070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020