نام انگلیسی قطعه: PIPE, WATER BY-PASS, NO.2


شماره فنی: 1627850051

کد قطعه: 16278-50051

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1627850050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020