نام فارسی قطعه: شیلنگ واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: HOSE, WATER BY-PASS, NO.9


شماره فنی: 1629750030

کد قطعه: 16297-50030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020