نام فارسی قطعه: قاب فن

نام انگلیسی قطعه: SHROUD, FAN, NO.2


شماره فنی: 1671150210

کد قطعه: 16711-50210

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020