نام انگلیسی قطعه: LABEL, COOLING FAN CAUTION


شماره فنی: 1679350010

کد قطعه: 16793-50010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020