نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR, INTAKE AIR CONTROL VALVE


شماره فنی: 1733550011

کد قطعه: 17335-50011

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020