نام فارسی قطعه: مجموعه هواکش کامل

نام انگلیسی قطعه: CLEANER ASSY, AIR


شماره فنی: 1770031782

کد قطعه: 17700-31782

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1770031781

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020