نام فارسی قطعه: قاب هواکش

نام انگلیسی قطعه: CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER


شماره فنی: 1770531321

کد قطعه: 17705-31321

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1770531320

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020