نام انگلیسی قطعه: PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.2


شماره فنی: 2380250080

کد قطعه: 23802-50080

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020