نام فارسی قطعه: دینام

نام انگلیسی قطعه: ALTERNATOR ASSY


شماره فنی: 2706031162

کد قطعه: 27060-31162

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020