نام فارسی قطعه: دینام

نام انگلیسی قطعه: ALTERNATOR ASSY


شماره فنی: 2706050340

کد قطعه: 27060-50340

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020