نام انگلیسی قطعه: ROTOR ASSY, ALTERNATOR


شماره فنی: 2733020130

کد قطعه: 27330-20130

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 2733033090
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020