نام انگلیسی قطعه: HOLDER, BATTERY CURRENT SENSOR


شماره فنی: 2885936040

کد قطعه: 28859-36040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020