نام فارسی قطعه: گیربکس اتوماتیک

نام انگلیسی قطعه: TRANSAXLE ASSY, AUTOMATIC


شماره فنی: 3050048300

کد قطعه: 30500-48300

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020